OCR Output

famma, när man vil veta innehållet
och meningen af fkriften. Vil man nu
hålla före, : at bokftäfverna: äro. Grée¬
kilka, torde förmodeligen de alpha¬
bet, fom man fammanlökt af åtfkilliga
-handfkrefna documenter, kunna gifva
någon vidare uplyfning, och i denna af¬
figt kan Montfaucons Paleographia Graeca
til äfventyrs gifva, någon hanledning.
Hos honom förekommer på 355 fidan
et få kallat Rhetorifktalphabet', hvarett,
om intet "fynen eller »nbilningen för
mycket bedrager mig',:atikilliga figu¬
rer komma öfverens: någorlunda med

dem , [om finnas på vårt . mynt.
$. 6. Om man åå til en begyn¬
nelfe vil: öfverväga fkriften fom får
framför anfigtet , finner man förft et
horizontelt flrek , och uti det åbero¬
pade alphabet betyder et fådant A.: De
derpå följande flrek behöfva en annan
utredare, ty jag förflår dem intet: de
ififta äro deffa 17-193 och torde betyda
'EzI0; ty et perpendicular ftrek fvarar
både 'emot E och I, eplelon och jota.
De två horizontale ' paralleller kunna
:förmodeligen lämpas både på Z och z,
De två filta bokftäfver lära vara tyde¬
liga nog. Om denna gifsning vinner
; . bifall