OCR Output

Lr

med verfal eller fora bokftäfver, men
förvilla ändå Läfarens upmärklamhet.
Vilrådigheten målte blifva än ftörre,
om man någon gang fkulle träffa om¬
fkrifter utfatte med. de: utr dagsehet
bruk gångbara bokftälver, och tå¬
dan är kan hända omikriften på den
här förekommande penmag. De dens
na tid mält brukade bokftäfver bland
de Chriftna voro antingen latinfke eller
grekifke , hvilka uti grunden äro väl
de famme, men genom tidens längd
blifvit nog fkiljaktige, i fynnerhet 1e¬
dan man för mera beqvämlighet och
fkyndfamhet aflagt uncial bokitäfverna
och antagit både uti almänna och en¬
fkilta fkrifter det fmärre fkriffättet.
Detta undergick efter fkrifvarnes tycke
och belkaffenhet många ändringar : få
at man ofta vid hvar fkrifts läsnin
behöfver betiena fig af alla de grep
"och reglor, fom dechifrerings konften
vid handen gifver. Om man då vid
något tilfälle antingen af brill på fkic¬
kelig Myntmättare, eller för hallighet
fkul ville hafva et mynt färdigt med
. bokftäfver at fmärre lilylen , kan det
'hvarken sanfes för dåraktigt eller orim¬
ligt, fvårigheten blifver dock altid den

| | famma ,