OCR Output

Log

c har: beteknat än Kksän's ; öar aäaroat:
fatt flundom med fina fulla bokftäf¬
ver, . fltundom, med E:, få at. det. fer
ut, fom Myntmäftaren icke förfått
Grekifka: ja man träffar vid >tilfälle
grekilka ord, fom efter fkriffättet hafva
angen betydelfe. Således på et mynt;
fom tilegnas Johannes Zumices vid--år
20 är omkring et flort M med tyde:
iga och väl giorda bokfläfver utfatt
ANACEOE!sS ,. hvilket efter detta fkrif¬
fätt aldrig lär blifva Grekifka. Du
Cange Fam. Byz. p. 128 giflar, at det
kunde :läfas g:vowswois , Men dertil gifva
bokftäfverne ingen anledning: ty at
CE någonfin beteknar NE lär fvårligen
kunna vilas : men at cE beteknar KA!
kan flutas af det föregående , och at
Ar denna tid blifvit utfagt fom E,
och då blifver hela ordet svexouwois, fom
är ren Grekifka: och betyder uplåg¬
ning eller något dylikt lyfande.

5. Det vore icke fvårt at famla
flera fådana oformligheter och ändrin¬
gar af Byzantinfka mynten, men det
är onödigt at vidlyftigare bevifa det,
fom icke behöfver bevis. .De hit in¬
til anförde öfverfkrifter äro alle NEP

med