OCR Output

DL

finner man inferiptioner med famma
oväntade fkriffätt. På Conflantini Mo¬
nomachkr och Zoés' mynt, vid år 1040,
fes denna påfkrift: + CONSTANTINO: CE
ZOTM | BASILIS ROMEON :Coygavtivos "nos
Lon Boo ins Pojcoy., Conflantinus et Zoe Re»,
gma. Romanorum. Således utan affeen¬
de på en rätt fkrif-lag eller ortho¬
graphie har man efter behag ftundom
Ikrifvit omicron ,, ftundom omega,
| | c har

äro :tagne af fielfva mynten. Leos mynt
finnes dock afritadt frammanför Kejfer Con¬
Jantint Porphyrogennati Ceremoniz Aula
Byzantine, fom 7: H. Leichius och 7. IF.
Reyfkius utgifvit i Leipzig 17561... At de
Kejferl. Prinfar fom voro. födde, medan
fadren var regerande, kallades Porphyro¬
geniti, är almänt vedertaget , och det i
.anfeende dertil, at nyfödde Prinfarne up¬
"togos i et” gurpurkläde. 'Prinfeffan Anna
Comnena» uti fin Alexias L. 6. p. 133. fär
ger, at namnet kommit derutaf, at, de vo¬
.' ro födde uti”den delen af Kejferl, flottet,
fom kallades Porphyra, emedan den var
bygd af röd Italienik marmor. Om få är,
"kunde det lätt hända, at en Prins, äfven
» founder fadrens regering" kunde födas på
Cannåt ftälle, och-var fåledes intet Porphys
trogenitus.: - Jfr. Baneö:C. Bergius i- des
Difp. de Titulis Principum , p. 72, &c,