OCR Output

"AASE SVAN SIR ATTPNESKITRA

RESAN

RE ENS R pF rRNNSPSER

[ad

bättre kännare än jag föra famma
klagan >).

$$: 4. Man finner et Hört, antal
Byzantinfka mynt afritade hos Bandu¬
rvus från Ragufa uti des Antiquitates
Conftantinopolitan&e ; äfven få hos Du
Cange, Conftantinopolis Chriftiana; men
deffe gå icke längre med fina ritnin¬
gar än til Gallienus , Och höra deffa pen¬
ningar icke hit, emedan goda fmaken
var ännu bibehållen. Deremot anfö¬
rer Du Cange uti fina Familie Byzan¬
tine en. myckenhet Conltantinopoli¬
tanika mynt från Conflantinus Magnus

til Palxologerna och Cantacuferna , och
| här

2) Du Cange de inferioris vi numifmatibus
p. 1. In its (numilmatibus) que funt fe¬
quioris et labentis imperii, artificum in¬

fcitiam, literarum atque mechanicarum
perinde ac liberalium artium lapfum et in
teritum, et, quod flupendum, apud gentem,
Cui literas et artes orbis debet , licebit deplo¬
rare, 'Licebit, inguam , male formatos ac
culos numos intueri, peflime infuper ef¬
figiatos , barbaros indu&os chara€tteres, bars«
baras etiam ac utraque lingua mixtas per¬
fepe inflcriptiones , nullo denique fere ge¬
nio vel ingenio exprefflas adverfarum pars
tium, fi quze habentur, figuras.