OCR Output

I 26

heten af öfverfkriften vanhedrar inga.
Junda Byzantinfka mynten efter He¬
raclius ; ty på dem träffas ganfka ofatta
figurer. både af anfigten och bok ftäf¬
ver. Grekernes - qvicka men öfver¬
drefna tankelätt kunde nu mera icke
finna fmak uti. fina förfäders naturliga
och täcka enfaldighet, utan de ville
göra naturen grann och förmörkade
henne. At föreltälla på mynt Regeran¬
des och andra märkvärdiga Herrars.
och Mäns anfigten påflar fig rätt väl,
och kan man på äldre mynt af fielfva
mynten känna igen Herren, til hvars
heder penningen är flagen. Detta måtte
icke varit nog grant för nymodiga
(maken hos Grekerna, utan de låto
afbilda hela kroppen, ifrån hufvud til
fötter, med hela värdighets drägten,
hvarigenom anfigten blefvo aldeles
okänneliga, få at man i ftället för et
anfländigt anfigte fåg alienaft en kläd¬
der docka. Förnämfta upmärkfamhe¬
ten fladnade fåledes vid bildens klä¬
der och omftkrift , annat vårdslöfades
både til ord, bokftäfver och mening,
fi at man underfundom med ;fvårig¬
het måfte giffa hvad fkriften ,betyder.

Detta är icke endalft min tanka, utan
bättre