OCR Output

[185

filten vid Raflunda finnes ofta Ro¬
merlkt mynt af Adrianus, Antoninerne
och andra af andra århundrade efter
Chriltus. Man har ock nyligen funnit
mynt af Julvus Nepos och några Byzan¬
tinika, famt desutan Anglo Saxonilka
rmyckenhet. En fkälig mängd träffas
öck 'vid Kivik, af gammalt mäft odu¬
» geligt mynt, fom torde varit pennin¬
gar , hvarmed utländfke Köpftäderne
fordom' tilhandlat fig fill och andra
landtmanna varor', fom då utfkeppades.

4.3. Af den här upgifna belkrif¬
ning får man något begrep, om vårt
fällynta fynd; men hvar det är fla¬
get eller gutet vet man derföre icke.
Altaret” och korfet på frånfidan lära
gifva bevis, at penningen är förfärdi¬
gad af Chriftna; kan fåledes icke vara
urgammal, faft annars 'gammal . nog.
Ofverfkriften på andra fidan borde
gifva mera uplyfning, men den är nog
mörk , dock kan hända icke aldeles
oläfelig , fom framdeles torde utredas.
Man giflar dock til en inledning , at
myntet torde "vara Conflantinopolita¬
nifkt eller Byzantinifkt , af det Ilaget,
fom gemenligen plägar föras til medel.
tiden eller &vum inferius. Oformlig¬

få B 5 heten