OCR Output

X

[ oa

d. 2. : Penningen är fannen 1729
vid Säteriet Gersnäs uti Gers Härad
1 Skåne, tillika med annat filfver- til
200 lods vigt, fom alt varit inlagt uti

om andra gamla och otydeliga mynt,
äfven andra fllycken af arbetat filfver;
alt fkickades til Stockholm, utom nå¬
gra lod, fom ägaren af gården Lands¬
höfdingen Lindenfledt behöll, ibland
hvilka äfven denna penning var, hvil¬
ken välbemälte Herr Landshöfding
fkänkt til Academien , fom intygas än
vidare af des eget bref, af.år 1755 d.
11 April: Denne öftra fiökanten - af
Skåne måtte 1 forna tider varit befökt
eller bebodd af vidtfarna inbyggare ,
hvilket kan flutas af de ännu der i
negden befinteliga ålderdoms märken,
af flora upkaftade högar, och andra
befynnerliga fynd. Uti denna trakt
uti Albo Härad , Melby Sokn, träffar
man det få kallade Breda rör eller Ki¬
vikfka monumentet ?), fom förmenes
vara upkalftadt af Romare, och på fand¬

fälten

Academifkt förfök , de Mounumento Kivi¬
kenfi , utgifvit i Land af And. Chriftopher
Forfjenius 1780.