OCR Output

LA80 I

Men denna ofullkomliga befkrifning
blifver något tydeligare, när felfva
figuren vifas , fom är fådan.

RN
NOR

NR on NS
SLANT AA
CE
SA VR Ada LLA ERA GST ND

5 (LEAD