OCR Output

Dej rigaing

Ö öe
Pa en gammal Pcuning, fom for¬
varas uti Myntfamlingen vid

Univerfitetet i Lund;

Infänd til

Kongl. Vitterhets dadlar
Af: Des Ledamot

Herr SVEN LAGERBRING ,
Cantzli-Råd och Hfl. Prof. vid K. Acad. i Lund.

KR öd
NE ud br: al filfver , emellan fiette

och fiunde ftorieken, 'Omgilvet med
flörre och mindre ringar äfven af filf¬
ver. På ena fidan föreftälles et anfigte

med diademe , och ganltka. otydelig

eller bord , hvarpå et kors är upftäldt,
och några andra figurer på fidorna. På
ringarna föreftälles band, med tydeligt
tekn, at denna klenod varit buren,
förmodeligen på armen, få at den va¬
rit til äfventyrs någon hedersgåtva.
- Men

ons