OCR Output

PAPRIKA EN FEN TETRIS ATEISTER SVITERNA

vifat mindre godhet i de egenfkaper.

han nekat ofs, än i dem fom. han

gifvit oB; i vår okunnighet, an i vår

uplyfning.

För alt hvad fkapadt är Gud ödets bok förs.
höljer;

Et blad, vårt nu, kan fes, men icke det
fom följer.

Had” menfkan änglars fyn, om fänad fåg
hvad vi,

Hvem fkull” hans tilkånd väl här nedre
drägligt bli?

Det lamb, hvars blod i dag din välluft är

| nar fpilla, |

Säg, tänkte det fom du, gick det få fpakt

och ftilla?

Nu gladt til fita ftund det blomfter - födan
: tar ,

Och flickar än den hand til: mord fig oplyft
har.

Ack fäll okunnighet, ej veta hvad fkal hända!;

Pores Förfök om Mennifkan , Öfverjfåt. af LILJESTRÅLE.