OCR Output

[ 20 a

: Dödelige ! lär at vara lydig och
nögd: det ena är din fkyldighet, det
andra din fälhet. : Dit lif är fåfom et
ikepp i tidens acéan , och du känner
'ej des kofa. I et belftändigt mörker
fväfvar du hit och dit mellan tufende
klippor: Några vifas dig förut vid för¬
nuftets lius , och deffa äger 'du friket
at undvika; de andra:kan du ej und¬
vika, men:de vifas dig ej förr, än 1
det ögnablick , då du flöter. Tvänne
fkickelige lögnare ,' Inbilningen och Hop¬
pet , äro gifna dig til följetlagare: de
förtiufa din fiäl med de gladalte be¬
rättelfer om ide länders nöjen och be¬
hag: "dit: du: kanfke aldrig :fkal anlän¬
da; och de göra dig lyckelig ännu på
brädden' af. dit olycks: diup.: - Stun¬
dom 'nära at förlmägta af din:refas be¬
fvär , ”landar: dui .det famma til: en
täck och frugtbar ö, .der, du mniuter 1å
mycket ftörre: nöje, ; at -hernta hvila
och förfrifkning , fom: det aldeles var
oförmodadt. ER RR
+ -Måtte deffa betraktelfer bringa ofs,
at omfider vara nögde: med vår lott,
at tilbedia dens hand hvilken: alt in¬
rättat på et fätt, lom är öfverensfläm¬
mande med. vår natur; och fom ej
| » vilat