OCR Output

Lag]

ofs 1 grafven. Stor fak om J bedra¬
gen ols, då J gören ofs lyckliga.
Men utom det, at förutfeendet
fkulle: betaga ofs alla hoppets och ins
bilningens nöjen, då det infkränkte
ofs alenaft inom den trånga kretfen af
de villa ; fkulle det äfven utfläcka vårt

en vifs grad, hvad man förutfer med
vilshet ;. och vi åtrå ej mera, det vi
redan :beflitte. . Men hvem är, fom
icke vet, at äfven blotta begäret är
et verkeligt nöje, ja ofta flörre, än
helfva åtniutandet. : |

[ fall man , oaktat alt detta, lik¬
väl ville medge, åt förutfeendet. af

påminnom of: allenaft , at om vi för
utlåge våra nöjen, fkulle vi ock för¬
utfe våra plågor, och emedan antalet
af plågor 1 det almänna lifvet: öfver¬
fliger antalet af nöjen "), få följer här¬
utaf, at förutfeendet af de förra fkulle
upväcka i våra hiertan flera fmörtan¬
de känflor, än förutfeendet af de fe¬
nare fkulle upväcka behagliga,

B 2 | Döde.
") Ella de Philofophie Morale p. Maupertuis,