OCR Output

[ 35

Jar , känner ej på långt när få mycket
nöje , då de en gång tilfalla honom,
fom den , hvilken igenom en oförmo¬
dad tilfällighet fkulle bekomma della
rikedomar. | ;

Icke mindre bedrager man fig,
om man tror, at förutfeendet fkulle
öka antalet af våra behageliga känflor,
emedan det ökar antalet af de tmärt¬
fama. Det är fant, det fkulle för¬
fkaffa ofs en, ehuru fkadelig förfmak
af våra få vifla nöjen: men det fkulle
ock med det famma beröfva ofs det
oräkneliga antalet af dem, fom hop¬
pet och inbilningen gifva ofs. Förut¬
feendet omfattar blott de verkeliga nö¬
jen; hoppet alla möjeliga. Förutfeen¬
det måtte åtnöja fig med: fådane fom
finnas; inbilningen alftrar nya hvarje
tima och minut , mera lifliga och full¬
komliga än de' förra; des herravälde
Aräcker fig öfver naturens: gränfor.

Inbilning och Hopp! välgörande
- Gudabarn! välfignad vare er magt öf¬
ver de. dödeligas hiertan! J vänden
bort våra ögon från de annalkande
olyckor; J hållen tilbaka vår förtvif¬
lan ,- under plågornas raferi; J följen
ofs genom lifvet; J figen ned med

| ofs

Rya