OCR Output

KR

8

våra. behagliga känflor.: Man fkulle väl
kunna tycka af det fom nyligen är an¬
fördt, at om förutfeendet af våra plågor
ej fkulle förfvaga deras flyrka, få bor¬
de förutfeendet af våra nöjen ej eller
förminfka deras intryck. Men man be¬
drager fig ofta, då man vil fluta af

är ej altid fant. Förfarenheten är den

fom angår vårt eget välende.

Hvar och en mennifka bör hafva
förfökt , at plågans flyrka är i almän¬
het vida flörre än nöjets. Et flyng af
en knappnål, et förolämpande ord, gör
på vår häl et våldfamt intryck. Den
minfta' plåga är altid en plåga, då et

fordras, at detta fkal äga en vifs grad
för at: göra någon verkan ; och det är
1 fynnerhet des: oförmodade: ankomtt ,
fom gifver denna graden , då deremot
des förutfeende ,' denna des ofta upre¬
pade förmak; alt mera och mera för¬
tär des liflighet ; afmattar dessftyrka.

at han, vid fin: faders död, fkal kom¬
ma 1 befitning af hans ymniga ägode¬
IV, Del B lar 3