OCR Output

[14

ej en declamation, det är en bedröflig
fanning, bepröfvad hos alla folkflag,
befäftad i alla tideböcker, at rättvifan
ej förer flyret på detta ufla klotet ; at dår¬
fkaper och lafter merendels inkräkta
dygdens och förtienftens tilhörigheter.
Lyckligt vis är dock detta i vårt nu
varande tilftånd blott en fanning i ges
men, fom ej aldeles betager hvarje ens
Zkilt en fruktan för det flraff, fom då
och då plägar följa på laftens utöfning:
denna fruktan dämpar något litet des
yra, då den deremot, med förutfeen¬
de af en fäker flrafflöshet, fkulle ty¬
gelfritt rafa.

Vi hafve äfven fagt, at förutfeens
det af våra olyckor fkulle ej minfka flyr¬
kan af deras intryck. ”Men, torde man
”fäga, man vänjer fig vid alt: genom
”et fländigt betraktande af et fafeligt
"föremål, blifver det alt mera dräges
”ligt för våra ögon: fielfva döden, den
”fvårafte af alla olyckor, är mindre
"grym för den, fom genom et dageligt
"umgänge med hans bild, likfom giort
”fig bekant med honom fielf.” |

At fvara häruppå, må man endaft
påminna fig, hvad vi redan nämt; at
förutfeendet af en olycka är ingen ting

annat,