OCR Output

RTR SET NNRRATE STR ARATEA

i [ 18]

liga bana ; få hade han befparat fig bå¬
de den möda, hvarmed kunfkaperne
förvärfvas , och plågörne fom de fram¬
alftra. Men man befinne allenatt, at

da vi icke antage et oundvikeligt öde ,
en oöfvervinnerlig kraft , fom fläpade
ofs med jernkedjor på en utitakad väg ,
från hvilken vi ej kunde afvika.

Men låtom ofs antaga för et ögna¬
blick denna orimeliga fatfen, at: man

fri i fina gerningar : det är då , fom den¬
na förmögenhet blefve fkadeligaft för
mennilkorna ; lafter och mörker fkulle
betäcka verlden. Man må fäga hvad
man vil, at kunfkap och dygd bära tin

re ällka dem för de omedelbara nöjen ,

dock mer än fannolikt , at bland dem
fom med vifshet förutfågo fin ofärd i
deras befitning , fkulle få äga flyrka,
at ej fly dem med fafa; hvaremot fö¬
ga andre fkulle föka och älfka dem,
än de fom förutfågo, at ära och lyc¬
ka blefvo fölgden af deras ägande; och
huru oändeligen ringa blefvo ej deffas
antal i den verld vi bebo! Ty det är
CJ