OCR Output

; [287]
förtienft fkal: bereda hans: olyckor , at
den mägtige: fkal förtrampa honom , at
den rike Ikal förakta honom, at okun¬
nigheten fkal: hata honom, at vidfke¬
pelfen fkal förfölja honom; at hunger
och fattigdom fkola förtära honom , och
an duglöfe fmikraren beröfva honom
ans lön. . Det är fant, at en nära kän¬
nedom af verlden kan gifva ofs til en
del et Tädant förutfeende , men fom
detta. blott firäcker fig til det fom är
fannolikt, och man dock altid fmickrar
fig at. kunna blifva et undantag från
den almänna regeln; få verkar endaft
det famma til det högfta en fruktan;
fom kan blandas med hoppet, men ej
aldeles beröfva det. Desutom , fom det¬
ta förutfeende grundar fig på en re¬
dan erhållen förfarenhet , få vinnes det
ej förän med åren , och det är äfven
derföre , fom de tvänne fenare lifvets
åldrar äro i almänhet mindre lycklige,
, emedan de äro mindre frugtbåre på de
nöjen , fom hoppet få frikoftigt tilde:
lar åt barna åren och ungdomen.
sv Man torde kanfke invända, mot
det fift anförda: exemplet, at om den¬
ne ynglingen hade förutfett fit öde, få
hade han ej trädt in på denna ir va
é liga