OCR Output

[9]
flögtas deri';' och det fom vore det gruf¬
ligt ; jag fkulle fe mig ofta emot min
vilja gräfva den för mig med egna hän¬
der. |
| Men icke nog dermed, at denna
förefyn af våra olyckor fkulle öka an- ¬
talet af våra fmärtfama känflor; den
Tkulle tillika på et dubbelt fätt förmin¬
fka antalet af de behageliga, då den
förflörde de nöjen fom vi redan ägde,
och förekommo de nöjen , fom vi an¬
nars kunnat äga.
På famma lätt , fom i Phyfiken, då
tvänne kroppar af motfatt rörelfe kom¬
ma at flöta hvarannan , måfte den fva¬
gare gifva vika; lika tå förhåller det

Höta tilfammans i mennifkans: hierta;

at pöjets kraft är i almänhet långt fva¬
gare än plågans. 'Blotta föreftälningen
af en enda olycka kän förtaga intryc¬
ket af hundrade nöjen: "Annu mer;
om vi på eh gång förutfågo' hela fölg¬
den af våra talrika olyckor. Fåfängt
fkulle vi finna på vägen til deffa ölyc¬
kor, här och 'der några frugter , fom
nöjet tilbödoof: ögat endaft fäftadt på
de plågor fom väntade ofs , fkulle ej re¬
A 5 tas