OCR Output

= oa)

olyckfaligHket fåledes endaft beror af de¬
ras fummors förhållande ; 1å följer här¬
utaf, at det ej gifves i almänhet mer än
tvänne medel, at förbättra vårt tilftånd>s
dét ena, at öka antalet och flyrkan af
de behageliga, det andra at minfkd'an¬
talet och ftyrkan af de fmärtlama kän¬
florna. 'Det blifver då frågan ,' om nå¬
götdera kunde vinnas igenom förmå¬
oan at förutfe vårt öde? Jag fvarar här¬
til Nej; och vil bevifa' krv

FÖR DET FÖRSTA! Ät förutfeendet |
äf de ötlyckliga händelfer frulle öka anta¬
det af våra fmärtjama känflor ,” utan at
minf/ka fyrkan af våra olyckors tniryck.

Young fäger på et ftälle, ät om en
mennilka förr fin födlloftånd fkulle fe
förut fina plåger, och det fkulle' få i
hennes väl, at tåga emot lifvet eller icke,
"få fkulle hon utan tvifvel ftöta det ifrån
fig med äffky. At. förutfe en händel¬
fe, då den rör en fielf, är det famrna
fom at känna den förut. Jag fkulle då
tufende gånger i ftället för en, känna
flynget i mit hierta, förr än den olyck¬
liga pilen "hunnit fram at genonribora
det. Drifven af én oöfvervinnerlig hand,
skulle jag fe mig alt närmare och när¬
Måre nalkas eh afgrund och änteligen

flör¬