OCR Output

[23

heder äro naturliga verkningar af brot¬
fliga eller obetänkfama gerningar, li¬
ka fom deras motlatfler äro. frugter af
de gerningar fom dygd och : vishet haf¬
va förefkrifvit. Således kunne. vi ej utan
oförhuft och gudlöshet tilfkrifva: della
flags händelfer et oundvikeligt öde,
jemte hvilket allenaft förutfeendet kan
beftå. Det gifves dodk andre fom tima
utan vårt förvållande , fom ej äro fölg¬
der af våra moralifka gerningar, fom .
hafva fina orfaker i verldens almänna
lagar: men at förutfe deffla , :fordrades
at känna hela det famband, fom häf¬
tar naturen; det fordrades at hafva fka¬

pat.den ; det fordrades at vara Gud.
Men :om änteligen de flefte ibland
ofs, öfvertygade :om omöjligheten, at
uptäcka det. tilkommande , hafva blif:¬
vit nödfakade , at afftå med detta frugts
löfa bemödande, få torde :dock mån:
ge finnas, hvilka fkulle tro at menni¬
ikan vore lyckligare , om hon ägde den:
na förmåga. . Bedraga de lig, eller ej?
Detta är den fråga, fom vi böre bes

fvara. RANE
Emedan lifvet ej annat är, än en
beftändig fölgd af behageliga eller fmärt¬
fama känflor, och vår fälhet ellår
A4 olyck¬