OCR Output

[67]

än har hennes urfinnighet fönderftyce¬
kat de ofkäliga diuren, at föka kun¬

fkap om fin framtid i deras blodiga in¬
elfvor; än har hennes nyfikenhet fölgt
foglarnes flygt, än ftrömmarnes lopp,
at finna vägen til denna kunfkap: än
åter har hon trodt, at det föfda för¬
nuftet kunde uptäcka henne i drömmar,
hvad det ej kunnat fäga henne vaket.
Mennifkan har budit til, om jag få får
fäga, at hinna fram , före fig helf, til

fvartkonft, horofcoper, tufende namn

dande.

En långlig erfarenhet, och den fä¬
krare kännedom af våra förmögenheter,
fom blifvit ofs meddelt af Religionens

grat defla vidfkepelfer hos viffa folk¬
ilag, I fanning, då vi betrakte, at vi
äre varelfer begåfvade med en fri verk¬
Jamhet, böre vi flrax finna orimlighe¬
ten af fådana forfkningar. En gerning,

är orfaken til en annan gerning fom föl¬
jer den famma , och det är en dylik
fölgd , fom tilfkapar en del af våra hän¬
gellers kedja, Sorg, fattigdom och van¬

he¬