OCR Output

fört
Men utan tid och förmåga, at pröfva /
det förhållande; fom hvar och en af al¬
la henne förnekade egenfkaper fkulle
"äga til hennes varelfe, giorde' det til¬
fylleft; at allenaft underföka en' enda
ibland dem , och om" hon blott funne
fkadan, at åtniuta denna: enda, borde
hon derutaf kunna fluta, at det är för
hennes egit väl, fom den Höoglta Vis¬
heten och Godheten förnekat henne de
öfriga. |

Af fådan befkaffenhet är den för¬
måga , hvilken mennifkan 1-alla tider
få dåraktigt önfkat fig, få onyttigt ef¬
terfträfvat , förmågan at förut fe fit til¬
kommande öde, Genom huru mång¬
faldiga, men, til hennes lycka, lika
fåfänga medel, har hon icke förfökt at
beväpna fit fvaga öga, til at tränga i¬
genony den tiocka dimma fom fördöl¬
"der chennes framtid! Hvilka oräkneliga
tempel hafva blifvit uprefte', hvilka of¬
fer förtärde , hvilka bedragare vördade
och riktade genom denna nyfikenhe¬
ten! Huru har hon ej forfkat kring al¬
la rum i naturen, at uptäcka det lius,
fom hon ej funnit i fin häl? An har
hennes högmod ftigit up til himmelen,
at läfa des öde i ftiernornes gång:
ÅA 3 Än