OCR Output

Led

lom ofs mennifkan i belitning af all den
fullkomlighet , hvarmed hon möjeligen
kan begåtvas; få måfte hon dock altid
vara och blifva mennifka , det vil fä¬
ga, en varelfe af et vift antal egenfka¬
per och en vifs grad fullkomlighet, och
det almänna begäret, at förbättra fit
tilftånd , i fall det ej fick uplyfas af för¬
nuftets hus; fkulle då fom nu wvanfläg¬
tas til det högmodet, at elterfträfva de
oräkneliga egenfkaper, fom henne än¬
nu voro: förnekade , och den oändeli-.
5 högd af fullkomlighet, fom altid må¬
e åtfkilja Skaparen från kreaturet. Det
är fåledes okunnigheten fom föder hen¬
mes högmod ; det är högmodet fom drif¬
ver henne, at vilja varda fåfom Gud,
och det är förnuftet fom bör lära hen¬
ne, at förblifva mennifka. Det bör lä¬
ra henne, at hon ej kan äga andra e¬
genfkaper än hon äger, utan at:ej va-.
ra det hon är, och at äfven, om hon
ägde dem, fkulle hon blifva defto olyck¬
ligare : Det bör lära henne , at det hvars.
ken är mängden eller högden af för¬
mögenheter ,, fom kan göra hennes fäl¬
het, utan endalt et rätt bruk af de få;
fom hon äger, hvilka äro de enda, fom
Skaparen fett, hennes natur kunna hda,
Men