OCR Output

Framledne Cantzli - Rådet och Riddaren af
Kongl. Nordftierne Orden- Herr JOHAN
lures Lefverne. 99

Cantzli - Rådet och Riddaren af Kongl. Nord¬
flierne Orden, Ledamoten och Secrete¬
raren vid Kongl. Vitterhets Academien
Herr Eric af SotBERGS Lefverne. 88

SVAR