OCR Output

Innehall.

demien framfälde Fråga: Vore menni¬
fikan lyckeligare om hon förutfåge fit
öde i verlden ?

varas uti Myntfamlingen vid Univerfitetet
i Lund, '

Svar på Kongl. Vitterhets Academiens Fråga:
I hvad mon Runftenarne uplyfa Forn¬
tidens Hiftoria. |

Hiftorifk Afhandling om Svenfka Siömagten
i äldre tider och i fynnerhet under K.
Eric den XIV, i anledning af Kongl.
Vitterhets Academiens upgifne ämne.

Afhandling om Svenfka Folkets Lärdom och
Vitterhet under Drotning CHRIisTINaAs
Regering , jemförde med deras kunfka¬
per i de föregående åldrar.

Fabler , författade på Svenfk Vers; Andra
Flocken.

F ram«

2.

41.

93,

2
354