OCR Output

|
I
fd
| IH
NN I
HE
Id
||
FK oj
i I od
Hl | je
Ib
| EL |
| ög
|
| I
|
| |
|| |
ll
UTN
| jo] |
1887
H I
HU |
47
I |
HÅ |
| I
| I
| EN
i I
EL
EL
i |
Rh
SS |
LL
d i
i I
| I
|
|
I od

RN

3 (256) 3

DOLPH FRIEDRICH

- med Guds Nåde, Sve¬
riges, Göthes och Vendes
Konung &c. &c.&c. Arfvift¬
ge til Norrige, famt Hertig til
Schlesvig- Holitein &c.: &c.
Vår fynnerliga yoneft och nådiga be¬
tiågenhet med GUD-Alsmåktig. Tro¬
Man , Vårt och Rikfens Råd, Herr

mefideur afV åteOrden, Uppåedert gjor¬
de underdånige hemftållande å Kongl.
Vitterhets Acaderiens vågnar, om ic¬
ke den fafnma må föruntnas Cenfur-fri¬
het för defs arbeten, fom genom tryc¬
ket komma at utgifvas, vele Vi hår¬
med hafva låmnat eder til nådigt fvar,
det Vi få mycket mindre draga betån¬
kande, at hårtil i nåder famtycka, fom
icke allenaft de öfrige Academierne i
Riket en fådan, råttighet njuta, utan

ock