OCR Output

30 (252 ) 3

Han tinker- fin: omforg til de ligfta hyd¬
dor, och hans dör år aldrig ttingd för de
nödlidande, : Han hindrar :ondtkans lopp;
han fkingrar alla defs konfter; om. ej med
fit fvård ; likvål med fin: vishet och alvar¬
tamhet: Han bygger olkyldighetenes förfvar,
och ligger belöningen i de vårda hånder
allena; ty han år en lyckelig kännare af
fantkylliga förtjenfter; och förftår deras. råt¬
ta virde. Han iällkar friden och fåfter:defs
grundvalar , men båfvar ej för vapnen. Han
iventyrar aldrig fit folks vålfird uti onö¬
diga vågfpel; men år dock altid »fårdig. at
i. fpetfen för>fin krigshår möta fin fiende,

fit rikes rättigheter. "Han år fjelf ådel och
flor i fina tankar ; och hans exempel gör
dem, fom honom lyda; hogade at efterföl=
ja honom. - BE :

«Om vår hjelte födes at lyda, få år hans
lydna honom ej en börda; utan en glad
ikyldighet. Han vördar fin: Konung, men
utan fmicker ;> han lyder ; men: utan rop;
hav gör fin fysfla , men utan fkryc; och
hän fomlar de frörfta förrjenfter, men utan
at högmodåsderöfver. Han år i rådflagen
förfiktig och vålmenande; i domftolen fam¬
vetsgrann yi-fakernas drift vakfam; vidälta¬
ret, en efterfyn af otkyldighet; på alla frål¬

len