OCR Output

RE

(RJ

för dets hotelfer "och defs våldlamheter; -få

mot böljorna, och inter förmår at röra el¬
Ier fötvilla hans ådla' upfår. Han -Öfvervin¬
ner fina olyckor: med tolamod ; och fina
fiender med ftåndaktigher, Han år frimodig:
til. fir förfvar +. och tvingar dem ofra! med,
faktmodighet. Han blöder , om det 1å for¬
dras, oförikråckt i fin otkyldigher, och hans
åravlyfer under alt det gift och all den gal¬
la, fom afunden öfver honom utgjurtit, Hans.
fria anda föraktar alla de plågor, fom ond¬
ikan « bereder , «och lyfter fig med” alt. fir
hopp öfver. alt jordilkt, -Bandioch fingelfe,
förtal ; hot och fjelfva döden-anfer: han få;
fom, ricta : pröfvoftenar för fit hjeltemod,
Han tröftar fig deråt, at tiden tkall engång:
med fanningenes tilbjelp upticka hans ofkuld,.
och hans åra, til trots för all afund, grån¬
Ikaszaf fjeltva Noter. ==

Sådan "år. vår Hjelte i fit hjerta: och>fin
gerning >; ådel i fina tankar och i. fina värk,
Men han förtjenar. ocktå at ,belkådas på den
åt/killiga vakt: och de årtkilda vågar, fom
förflynen honom förelagt.

Qm Förfynen tildelar "honom en: Krona,
få bår han: dels tyngd med munterhet, och
pryder.den med ådelmod : Hans förnåmfta
ro år, :at tånka på fivi folks välfärd , och. at¬
fe fina ;omlorger lyckas.

: Han