OCR Output

PRE RE TER RAR

FEC2500) Fr

3
Hau föraktar trälar ,. fom krypa för fin |
lycka, och han fördömer dem, iom ge- |
nom nedriga konfter-arbeta-på fin upkomft.
förrådare at fin dygd, fin frihet och fina
famveten. Han tåljer ej fina tjenfter åt de
ringare;: öch -gör-fig ingen. marknad af vån¬
fkapen;s.aty. de förra tkulle derigenom: förs
lora. dit .vårde ,. och :den. fenare fin. glåidje.
Fan ållkar, dygdenes vånner, och tjenar dem
alla, med? nöje. .- Fan jöker aldrig den :vin¬
Ung, iom; år förepad med famvetets mift¬
ning, sutagm than, utviljer. håldre til fin. lote
en olkyldig fattigdom. : Det mintta bråd,
lom förvårfvas med, oikuld , fom kryddas
med förnöjelle, och fom åtes i lamvers-lugn,
årshonom; en långt ftörre rikedom, ån alla
de ägodelar , fom: tamlas. med bedrågeri och
igas med andras förbannelfer, |

NR rar nte ERA

Luftans fålt fruktar han mera ån dem,:
fomiröka i blods ty, han vet at åran flåc¬
kas i de förra, mens:vinnes ofta i de fona¬
re... Hanstroriat de lagrar vilsna fom- fna¬
raft hvilka ftånkasraf luftans gift, och in->
gen år i hans tycke. ovårdigare namnet af
-— en ihjelte ån den, fom fjelf öfvervinnes: af
fina lafter, fedan han Öfvervonnit andra.

fäller nssaRRtRRRRRRIOERIRNEEREERERAEE

För verldenes. fmicker, defs lSften och
dels gifvor , år han rått få obevakelig, fom:
f a 3 : för