OCR Output

2 (238)
Hans itver ftyres af förnuftet och han för¬
blindas-aldrig. af vreden: Han retas ej vil
håmd at alla” oförrätter . ty mildhet har et

lidande: med ;mennilkors fragheter. Han fer
oftas och dock sinter ter: Han döljer ofta
det tom fvideriiet ådolt hjerta, och tror det
undertiden vara ftörre hjeltemod at förlåta,
åo--atchåmpasialo mt ;

& Ha utråetar i föllbet de ftörtta vårk ,
oci, gömer - under. ödmiukhetens -Mantel de
ådlafte egenikaper! Han milsbrukar €j fin
flyrka., fin lyckas. förmoner, til de fragares
föreryek: eller de lågres förakt ; utan: det år
hans -hedery at: fågna den, fom lyekan för¬
gåtit, och. at. belkydda dem, fom olyckan
förföljers: Fan år shaker, förfvarsoch de
förtryektas tilflykt; Han gör allom godt och
mirer. fiv--beröme efter fina gerningar, — Väl¬
fignelHen jar deras: mån dem han hulpit, år
heitoniset nöpdart: rökvärk ån tackar af en
fiendeschvVilken han varit tvungen ar trampa.

Sanningen pryder hans lippar, och den
fågnar dans? öron: Den år hans vån, fom
han åltkar; hans rådgifvare den han lyder ;:
och shans, förtrogna, fom har frihet at vaär¬
na honom når han felat. Han föraktar fmic¬

lar