OCR Output

3t (246 )

gångs-molnen lyfa ftörre , lika fom Solen i
fin nedergång. De åga de råttfintas högakt¬
ning lika ftor, ehvad de båras på lyckones
armar, eller trampas under dets fötter ; ty
Ör åro altid: de famrme ; lika-ftore;, lika
ädle.

Mellan Vapnen knyta de fina Lagrar mel
oförfkråckta händer, och i fridfens ftillaft2
lugn bygga de fig en lika oförgångelig åreftod:
De Segrar , fom de vinna öfver fina tiders
hårfkande lafter; de dygder, fom pryda de- ,
ras gång; de förtjenfter, fom de tamla och
de vålgerningar, genom hvilka de vinna men¬
nilkors hjertan, äro deras ftörfta hjelte-verk
och nöjdafte omforger. At fåledes intaga
hjertan och fåtta fina egna fiender uti en
håpen förundran , år: bland deras ådlafte er¬
Öfringar. Vi vilje då litet följa en Hjelte
på hans åros våg, och betrakta honom, faft
uti ep fvag och ofullkomlig målning.

Vår Hjelte famlar ej i töknen, och vin¬
icke i fin gång; ty visheten år den Sol,
om honom uplyfer , förnuftet hans ledare
och dygden hans följe: De göra hans fteg
ftadiga och "hans våg fåker, Han år'ej ö¬
mare om ögat ån famvetet, och juft det gör
hans hjertä oförfkråckt, at han ej behöfver

blekna för något brott. Upriktighet år det
| bar¬