OCR Output

3 (2450) 3F

(Cansquenets) af årtkillige Potentater bruka¬

des, för fin:goda åfning och pålitelighettkull,
-1ifom Norrmän, Sveitfare och Sköttar hvar på
fin tid derföre varit isanfeende : Det går di;
Krigskonften flyttar ; likfom andra vetenika¬
per och Idrotter, från et folk til anuat: Hon ,
fteg vil anfenligen hos de Svenike i Gustar
denförftes tids men det var GustAF ADOLFS
tid förbehållit, at fe henne i fin högd.

NES EON AA fr NN [EA (RESANS SÅ
META CSES EVE TEETH

En HJELTES Befkrifning,
— Som vunnit prifet d, 24. Jul, i755.¬
i Ati&oren är ?

Hr. JACOB MÖRK,
Kyrkoherde vid Bro och Loffa förfamlingar i
Upfala- Stifft, Kongl. Svenika Vetenfkaps

nu Academ. Ledamot.

jeltar födas ej altid til Kronor, utan ock¬
H 1å tiltnindre lyckos lotter : Oftabefal¬
—& la defrån Throneti, den de pryda; och
ofta. underftådja. de: Thronen med fladiga
ikaldror ; och lyda tmied en lika idel Ans
da. De låna få liter fic ljus åf den flykri
82 lyckans iken, : at de oita meilan mot¬
å Qi N gångs¬