OCR Output

Ar (244 ) 2

Men vid Regementet ftod , utom Öfverften.och
hans Lieutenant, famt ofvannåmde Qvarter¬
och Vaktmåftare., en Proviant -måflare , och
en Profofs, med Stockmåflaren och hans Stocke¬
kuektar: Brandmåflaren beftyrde om Brandr
ikattens indrifvande, och Oberfle Krigs - Com.
miffarien , med fina underhafvande, tilhörde
bland annat, at emottaga och göra redo för
Krigs-fångarna. |

Huru Krigs- Nåmd fattes och dömde, kan
man feaf de under Konung GustaArs Regering
tid efter annan utgångne Stållingar och Krigs¬
artielar : Detaf fer man ock , at fåfom flraff
och aa icke fattades til ordnings bibehållande,
1å uteblef icke eller belöning och upmuntran
til vålförhållande: ”Den Krigsman, lom i fält
”blef lamlytt och fkamferad', gaf Konungen fit
”lifs uppehålle med tåmelig mat och öl til dö¬
”de:dagar ; och den, fom råddade någon fin med¬
”tjenare i lifsnöd, fick en hel-ring eller arm¬
”ring, efter fom han fig manligen bevift hade

(0.

Större delen af alla defsa nya Krigs-bruk
och inrättningar voro komne från de Tylka
Troppar, fom under namn af Länds-knektar

FRA (Equs¬

(t) Krigssart. 1567, $.36.' Af Romerfka hiftoriens lås¬
ning hade K. Eric fallit på den tankan , atanflålla få¬
dana triumph-och feger-täg, fom i hans tid fkedde.

e