OCR Output

3 (243 ) 3K

de förfédde med Påntzar-fkjorta', Voni be.
tåckte lif, armar och lår framtil.

3) Skytterna , alt forti de voro rnånga un¬
der hvar fånjka , ftåldes gemehligen icke åf¬
ver fem i ledet , "antingen på ena fidan ,
eller på bågge , efter omftåndigheterna: De
öfrige fingo rum fålom det tilbar; och bade man
råd til,” infördes et led fkytter efter förfta le.
det långa fpetfar,

Det ålåg Fåltvåflarne at öfva KEnektarne i
gevårens handteriög , fåfom at rätte frånga
ipetlarna , formera Igelkott ,m. in, | |

Under dem flod vid hvar fånika två Leme¬
ne Veibler , med korta gevår, hvilka indelre
vakterna efter Regements - vaktmåflarens or¬
der; en Förare, och en Feorerare, iom utdel¬
te locementer och qvarter efter Regements¬
Rd aa polletter , hafvandes under
ig Rotmåflare: Thvat tote råknades tio hako¬
fkytter :s) ellet enkle foldenårer; men pikenerars
he Voro €j mer ån 6 i hyar rota. Defsutom
hörde til hvar fånika en Cuplon, en Bärdfkåra:
re, en Mönflerfkrifvare , två Pipare och två
Trumflagare (t); lamt OMicerarnes Dravanter,

; Men

(5) Så kallade til fkilhäd ifrån Byfsefkytterne', fom lydde
under Konungens Öfverfte Byfse-fkyttare och Archli¬
mMmåftare. ,

lr Pranföfka Krigsfolk; fotn iK. Chiriftian den för¬

es tid kom til Dannemark, hade Mörianer med
fig; utad tvifvel til fålt-fpelet; Vv. OL M,

öka RN