OCR Output

It (242 ) SF

--Fåltvåfveln hade måft at fysfla med hopens
upftållande i flakt-ordning, antingen han ikul¬
le vara fyrkantig , lång, före eller gfrer ipit¬
fig ; då lagandes, at.det duktigafte och båft be¬
vårade manfkapet flod: icke. allenaft frimft, u¬
ran ock efterft, både för fienden ikul, soch at
hålla hopen tillammans, at han ej måtte trån¬

nas genom flykt... — = |
Det kom i fynnerhet Fåltvåblarna til , at i
fyrkant rått fördela fotfolkets trenne gevår :
Förft ftåldes tre leder 1') Långa fpetfar (pikar).
fäledes at antalet i hvart led var udda, talom t.
e,21, "23, 253; dernålt et led med 2) Korta
Ge'vår , titom Hillebårdar och Slaps-fvärd,
hvarunder tre fånikor vöros fedan gjordes als
la lederna med långa fperiar, tils midt ichopen
dereft alla leder hillebärdar och korta gevår in¬
fördes, fedan de förut blifvit 1erfkildt upftålde
i fyrkant, under hvilka fex fånikor fördeltes;
derpå följde alla leder med långa tperfar, fråm¬
för hvilka etled Hillebårdar fråldes, med detre
öfrige finikorna , och fidft tre leder långa

IPetar a ; ogge

Til pikenerare togs båfta folket , fom der¬
före fick ftörre fold ån de andra (r): Alla voro
; de

tb, RA

(r) Huru folden betalades få til befålhabere, fom geme¬

« Ney-kan fes. af 1557-års Krigs -artiklar; N. I. Och
hvad förmåner Landsknekterne, fom hade gårdsbruk,
åtnöto, fer man af K. Erics Declar:afärrsör, d. 13¬
Nov.