OCR Output

St (24 I

Hvad Ktigsfolket til fot eller Kunekterne,
1å vil Tyfke, fom Svenike; angår, 1å frodo
de, fåfom rytterier , under Krigs-Ofverftar och
Fäåltberrar, fora Konungen på behagelig tid til¬
fatte. Den ganlke hop eller et Regemente be¬
ftod af tolf fånikor , hvardera af fyrahunidra¬
de man; Äntkönt det ockfå gafs tårlkilce få¬
nikor, fom voro til 500 man ftarké.

Öfverfle ”Hopmannen hade under fig
en Lieatenant ; åtven fom hvar Under-bopman,
Capitan eller Höfvitsman för en fånika, ockfå
fin Lieutenant. Når Fåndrichar tkulle tillåts
tas efter Landsknekte - bruk , kallades hopen
i ring, och öfverften antvardade dem fånikan
med förmaning: at låta fit lif derföre, fåledes
”at om de blefvo ikutne i ena handen, kulle
”de taga henne i den andra; och fköts åfven
”den bort, ikulle de fatta fånikan i munnen
”och låta henne flyga: men ville icke heller
”det hjelpa; utan fienden blef dem öfvermåk¬
”tig, fkulle de vickla fig der inuti, och hållre
”fåtta lifvet til, ån låra taga henne med våld
”q): Arcminftoneborde hon rifyas lönder des¬
”förinnan.

Fålt¬

MOR,

(9) Y.Froasp. loc.cit.p. 44.