OCR Output

se ( 240 ) st

kölen. ' Hof-artiklarna' voro icke mindre ftråd¬
ga i andra mål: Den fom utan förfall förlum¬
made Koor och Gudstjenft, fick den dagen
icke komma til måltid i Konungens hof, utan
förfe fig hvar han kunde, -och gifva de fattiga
för hvar refa eti mark örtig; Den fom icke för¬

arbete på eh dag eller två tilgårandes : För¬
fummelte vid Credentzeringen blef hårdt an¬
ledd, åfven fom förgripelfe mot Hof-Fruutim¬
tet, fom åra gick, var lifstak (0); Den fom
eljeft drog vårja , och bröt -gårdefrid; fikulle
riftas gehom handens fikédde deraf fåramål,
ikulle tamma hand;afhuggasy med hvilken ger¬

varnagel och förlyn på borgeporten, med me¬
ra, fom alt hörde under Konungs-nåmden eller
borgeråtten, hvilken på vifsa dagar höll hof¬
fåmna, >

Menige hofvets klåidedrågt var blått och
hvitt(p); men ipelmånnernes gult, Tarmeen fin¬
ner jag icke någon vils fårg vara antagen, utan lå.

uniformen har icke blifvit almån förr ån i Kö¬
nung CARL den elloftes tid.
Hvad

(0) I K; Erics XIV Gårdserått, af är t$60, ärt. 35, låg”
ges til: Vare ock uti lika fåkerhet alla Fruntimber utt
« Maj:ts rike. :
"€p) Kongl. Cantuliets drågt vår fvart och hvitt: Se Bi¬
lagorna til K. Erics hiftoria, p. 324.