OCR Output

CND

fom K.FrRAnciscus I, i fin tid började förnya,
och hvars nytta vid vårfvadt folk Grefven af
Sachfen i vår tid yrkat.

Konungens Hing fleridare , fom nyls nim¬
des, voro delte i två fanor, Svarte och Blan¬
ke ryttare (n): De fölgde Konungen i fålt,
tillika med Gardet til fot, fom kallades Ko¬
nungens Gårds -fånika , famt hans Skyttare ,
och deras tjenare: Deffe hus-tropparlyddeal¬
le: under Gårdsråtten, tillika med den öfrige
Hoffaten ; fåfom Kongl. Maj:ts Cammar-. och
Hof- Junker, Cammerijenare, Småfvånner,La¬
keyer, Dråävanter ; 1om tjente til: fots med
hillebårdar, Drångar , Bårsmåm, famt Rede¬
fvånner, Killarefvånner, &c. Alle deffeoch
andre Hoffinnare ; fom Konungens gård dage¬
ligen åtfölgde , ftodo under Hof: Marfkalken,
Fodermarfken, Stallmåflaren , och andre Her¬
remån elley Befålbabere, filom Fogder och
Under -Fogder på Konungens gårdar.

Alle Hoffinnare, och andre, fom efrter¬
fölade Konungen i fält, borde vara vålruftade,;
med goda vårjor, (vapn) famt alla: nådtorfter
och tilbehöringer, Vid ftraff åtta dagar i tornet
eller kiftan vid vatten -och - bröd; - var det til
fjös, fkulle den brottslige tre gånger under

kö¬

ör S

(n) ib: Pe 135, 202 210