OCR Output

3& (238 ) 3

re. Delse Kyrasfirer behöfde icke vara med
på alla (må tåg och fkermytzler ; utan allenaft
når det med våldige Hopen i marken och för
alfvare gålla fkulle, at då fitta in på fien-.
dens fotfolk och trånne deras. flachtord¬
ning.

Litta rytteriet; fåfom Rdånne- och Skytte¬

farorna , voro år 1525 våpnade med godt
kyttetyg , armborft, Stålbåga eller rör (1);

Men år 1563, hörde til et godt Skytt , fritt
drabbtyg, en glafven och tu rör (piftoler).

Frålfe-ruftningen fick namn efter Landfka¬
pet, fålom Våftgårha Adelsfanan , Smålind¬
ika Adelsfanan, 'o. f. v. Men om defse Adels¬
fanor voro lika ftarka, ikal jag ej kunna fåga,
Nir det ftåndiga relety get blef ftåldt i hopar el
der Regeszenter under en Öfverfte höfvitsman
"med fin Lieutenant, gafs dem inga vilsa namn,
utan de kallades förfta, andra, tredje Rege¬
mentet, hvardera af fex gelvader, och fåledes
1800 man (m). Detta, fåfom åtfkilligt an¬
nat, lom vid fotfolket ftraxt kommer at måir¬
kas, frörer mycket på Legions-inrättningen,
tom fordom gjordt de Romare få godt gagn,

. fom

RV ——

(1) Ruft. Ord: 1525 och 1547... Defsutan kan, om alt
det jag hår anförer om Ryttare-tjenften ; fes den tidens
Reglementer, Spis-ordningar, Krigs-articlar &e¬

fir) Ve Teg hlbe ss LV posTdes