OCR Output

3 (237 ) 3

hvardera af 300 man, under en Höfvitsman
eller Ryttimåflare, fom hade fin Licutenant:
Vid hvart gefvader var ocklå en: Qvartermå¬
flare, 1om hade med loceringen at göra; en
Vaktmäftare, fom beftyrde om vakterne; en
Profofs , 1om förgde för profianten; en Fån¬
drich med fanan ; och en Forerare ; hvartil kom¬
mer Caäpplow, Mönfler[krifvaren, Trummeta¬
ren, (c,

De Refiger upftåldes nu mera, likfom fot¬
folket. i fyrkant, . Deras ruftning var olika:
Förmögnare frållemån voro för fina egna perio¬
ner bevåpnade med et godt köritz til hand och
fot; och hofmånnen, fom de höllo i tjenft,
hade ikottfrie harnetk och varaktige drabbtyg
eller Dringetyg (k); förandes rör hos fadeln,
medglafvenet, likalom Konungens hingfterida¬

re.

follset, hörer icke til mit åndamål: Dock må cetexem¬
pel anföras af Arboga beflut, år 1536, at hvilke gode
karlar, ådle och oådle, fom tig fjelfve uprufta ville,
med en håft, 3, 4 eller flere, och dertil förfkaffa gode
karlar, och barnefk med alt tilbehör , de famma fkulle
årligen bekomma på hvar håft och ruftning 30 mark
Örtiger och fex alnar Engelikt; eller penningar derfö-.
re når kläde icke ftode at bekomma, defslikes hafva
fritt borglåge (fråndqvarter) och fodring hela året i¬
genom, efter fom fedvana plågade vara hår i landet.
Naken; Po 2p 72

€E) Draga-harnelk, v. Conel. in Arofia 1525, Cfr.
Mand. 1565. Ar1s21 klagadesredan atnya ruftnings¬
fåttet var koftfammare,