OCR Output

2 (236 ) 36

$: 15.

Sedan Sjöftaten i Konung GusTtaAFs tid få.
Jedes blifvit föreftåld, återftår allenaft at kor.
teligen beriåtta, huru Krigs-tjenften til lands
var befkaffad, fedan ftåndiga troppar under.
höllos , i ftållet iför hårens gamla inråttning,
fom i början af denna afhandling år omtald;
Hår brukades vål förut något ordenteligt Krigs¬
folk, fom tjente för Sold: men deras antal
var merendels ringa; hvaremot Konung Gu.
sTAF, ledan han kommittil rolig befittuing af
riket , och fått fåtta defs hushållning i ordning ,
höll fyra til fex tufen man landtroppar på
benen (g), hvilken makt efter band (å tiltog,
at OR upder Konung Eric fteg til mer ån sö dn
belt, en
Krigsfolket til håft beftod dels af Tyfke
Rytteriet , fom på 1400 årtalet kommiti bruk.
både hår och i andra låbder (h); dels af Rofs.,
tjenften för lån och frålte; och dels af de Sven¬
ike hotmån , 1om af privat - perfoner hår hem¬
ma för fold upruftades (i).

Detta refetyg var indelt i Compagnier eller
fanor, tom kallades Svader eller ApRAder ä

Ivar¬

tg) Lit, circul; a 1942,ap. Teg, P-25-p: 168;

(h) Ryttere och Svenfke, Chr. Ryt: P-!$37, 547, &c. TI
Frankerike tjente de långe under ”famma namn,
Reitres. . 5

(i) Huru befoldningen fkedde, få med in-fom utlåndfke