OCR Output

Pag. 69.
Emellan Svea och Götha Konungars och Folkungifka Slåktens Lifstids Perioder.
& K.HaArstAn,och K, Inge STEnKIts-föner, pe. | i a iden
2 voro Konungar efter medium Seculi KI +. I é Hedning > mf FOLKO FYLBYTER BLotH-Sven, K. Ingos Svagers ville iger
= Den fenaredrap Bloth-Sven, fom ville igen edning ”, och infödd Svenk, Folkungifka Slåktens Stam-Fader: upråtra afguderiet, blef dråpt På go:detalet;
PS upråttaafguderiet &K. 2 = REG - a i XI Soculo.
«CK. Pure, i hans tid blef Folko Craffus K.. Eric, Göthernas Höf- INGEMUND, HALSTAN och INGEVALD, fom voro Chriftna +. AA a TR
Knuts Måg, | ding, afFolkudgaSlåk- | - LS PE ja Creamuia, gift med W: Görha Jarlen Jad¬
oa K. Ingo PuHIitiPsson blef förgifven i Vreta | £en> hade K. Knuts ant” FoLKo Crassus, ellerden Tjocke, fom blef Dana Konung vard Bonde.
2 Cloftef, år 1129. j dra dotter Cecilia "3- Knuts Måg, och fick Princeffan Ingerd, år 1086 "9. arve RT SR
EK. Sverker Korsson, af Folkunga-Slåks I ETT? SK RE Fr Nedrlteret > Hararo GYLLtr, Konung | K. Eric IX eller Helige, Konung ifrån
ten 222 Ö, Göthergas K. ifrån år i 130. Svea- | CARL Knut. BenGrT FOoLKOSSON É "Knut FoLKOSSON iNorrige, år 1135 nå & OMR: Ti 52, til 118 .. Hade KR. Ingos dotter Chri¬
och Görha BK, äfvån 1132, til 1151. ] la NS f10. 1 ftina til Getnäl >.
RR NRNRNEr RR vd St + ve - — re mn RR ; é FER - ”
K Cagr Sveerrnsson SunebrK &c I ULCFJaärL,CaRLsfon, BENGT BE NnGTson,KnuTBENGTSON, BirG. Jari I Brose,denI:fta Knut KNutsson K Kwnur ERICSSON Konung ifrån 1168, til
Konung ifrån 1160 til, | Hertig,procurerade,til- ONYVEL. K. Krut Ericstons Hertig af Folkunga Slak ten” 13 — Denna Canutus | 1195 Förmåld med AnonymaFolkunge,Kaut
1168. I likamed K. Carl Swer- - | -Drottnings3 ' Btor, med" Norrfka KK: Harald — kallas Frater Bir- Folkungesfy ter "> Birger Jarl Brofcoch RK.
| kersfonyden1 Ärke-Bi- st] > r2, lefdeifamma 4 yllesdoötter Brigida tå geri Ducis "is. I Knut Fricslon omtalas i K. Sverres hiftoria,
fkopi Sverige, år 1162. 3 i 0 tid,fom Birger J UT ; fålom på en tidlefvande, fe N orrlåndfka 5a¬
I "4. Varaf Folkunga Ange Brofe: | gorna 2,
|] Slåkten +5, E Bier FA FRA i äg
; fn JE - je fe FA q — o— a a é Ån fö =
> K.Svwerxer CaArLns- — IngrioUreva i ULEJARL ULESSON. Måns MENNESSCHIOLD, PuIuiP Jagt, Knut Jar. ForzojJarti. Magnus Ingcerpv, 1 K EricX Knutsson, MARGARETHAJ
£ fon, Konung ifrån 1195,til påBiälbo: Måns 3 Ingrid Ultvas NRA RS EEE | var flridande i K. hade K. Knut E- gitt med I Konuag itrån 1210, til giftmed K.Sver¬
"> 1210. Hans ena Drottning . Minnesfchiölds | tig i Ofter Görhland i Da 17. K. Sverre Sverker Carlsf. fålt- ricsfons dotter K. Sver- 4 2216. re "4.
fa varafFolkunga åtten,het- Hutftru, ochBir- Bi OR 1;tes frus - tågemot K.Eric Xx, Cathar?20.De- ker Carls j
Hte Ingerd,varBirger Jarl I. ger Jarl II:dras | : rigidas ”for.Son KI 8. 7 år 1210 vid Gellil- ras fonKnutom-fon "22. |
Brofesdotter. K. Sverker Moder. ; reen fig. komiHerrcvads
miftade vid Geftilreen,bå- : bro tåget emot
de Croma och lifver. : ; B Jarl IT. "21,
Tire må Saar Uneoan Brac fare I. cil Bilbo Bjöswr ör RrEN NEN Kran för Rd TIK Rorellt. Migrska; Mälndns ÄNGLN
K. JoH. SvzrKERs- ErenA! i; é ARL ULFSSON, IR; | pb. TIl BIUVOg g 9. . 'N FOLKUNGE, SnutT FoLKUuNGE, OLMGER S- ERICAL HELENA, MarRTA, INGE”
fig Kimnag-söeka see HR seed. Sö ågare til Sko-Clo- Hertig, Riksföreftåndare , gut kallas : F olkosfon, 426. bort- Folkosfon, "29. gift med Knut Folkun- K.ifråni222' gift med gift med BORG,
1217 til 1222. Folkunge. | er 46, var anförare med K- Eric X:des dotter Inge- Magai | röfvadetr Viera Clo- Helema K. Eric X:des es Bror F33. til 1250, före Krut Nilsaf fr med
för Folkungarna i borg,1230- Hölt et Fålttåg emor " Ducis fter Helena, K.:Sver- dotter. Var anförare för måldmedCa- Folkun- "Tofta, irger
Herrevadsbro-tåger Folkungarna vid Herrevadsbro . Filius' > Xer Carlsfons dotter, Folkungarna i Alvaltra- tharina Sven ge. Stamfa- Jarl Iljaf
emot Birger Jarl mn blef död 12665 Ifrån denna MEJ är 1219, "27. Somock och Sparrsätra: Slagen,e- Folkunges — ' sdertilden Biålbo,
177. Rette fedan ut ättegren hårftammar ånnu den i blefdefsHusfru. Des mot K.Eric X1.730.Blef dotter,ochK. urgamla, Riks-fö¬
| til Preuffen, är 1263 Sverige florerande Glorvixdigha dotter Catharina blef utropad af fina för Ko- SverkerCarls: ochån i = reftånda
«8. Guftaviamifka Konunga” Familie; >. K, Eric XI:tes Ge- nung,efter Alvattra-Sla- fons dotter- Sverige fe.
x 24. | | mål "28. et "31. — Men dråpt i | dotter. florerande
: a v ES parrt åtra-Slaget "32. ; Sparre¬
i ; . ätten ts,
A | 28 B é