OCR Output

| ifrån urgamla tider et ForkxunGa-fåite och arf¬
| vegods (Il). ;
i Följer alt få af alt detta:
| 1. At UrF JARL Hertig varit af FOLKUNGA¬
lå Släkten.
Få 2, At ULF JARLej varit BENGT SNYVELS Son,
Id ellerSonefon ; emedan han har varit med honom
| jämnäåldrig : icke heller BeEnGT FOLKOSSONSSon,
I emedan han ej befinnes hafva någon Son, fom +
1 hetat ULF. :
i 3. At UnF JArrs Fader har hetat CARL.
4. At ULF Jarr haft fin egendom och häf¬
hållning iSvea-Rike.
5. At ULF JarRr ej hirftammat af FOLKONIS
CrAassrafkommande.
6, At ULF JARrRrs Fader CARL varit en Son af
Eric, K. Knuts Måg, fom var FOLKONIS CRAS¬
SE Svåger. S
: '7 At famma Eric varit af FOLKunGa -Ååtten,e¬
medan des foncefonULFJARL VaritenFOLKUNGE.
8. At FOLKunGiskKA Familiens början hånle¬
des til ForKxo FyLBYTER, och atv han har varit
| en infödd Svenik Herre ; emedan des nårmafte |
Id afkomningar ågt minga anfenliga arfvegods,
i både i Svea-och Götha-Riken, fom en utländik
: 00 Slåktej få fnart kunnat få, ochataltia fluteligen
| den fordom i Sverige ryktbara Folkuugifka
Slåkten varit infödd , och icke fråmmande.

—— -—

; | ; (11) Meffen. Scond. T.2.p. 49. Salvii Befkrifo.om Upl.
bd p. 231. ; |