OCR Output

(63)

BENGT SNYVELS, MAGNUS: MINNESCHIÖLDS,
och BIRGER JArRLs lifslångd tillamman up¬
fylla: ikullg. altlå deffe trenne äldrar, på 20
år när, utgöra tvånne Secula eller 200 år,
hvilket dock år otroligt och omögeligt.

Om man fkulle antaga, at BENGT SNYy¬
vEL blifvit född;år 1087, och Icfvat i 70
år, til 1157, och fitt Sonen MaAGNnus MINn=
NESCHIÖLD, då: han varit 490 år, och: altid är
1127:: Skulle man ock. faftitåilla , at Ma¬
GNus MINNESCHIÖLD, blifvit född år 1127,
och lefvati7o år, til 1197, och fätt Sonen
BIRGER JARL då. han, varit, 40..år, och" alr¬
1å är 1167, Jå Ikulle BIRGER JARL Iefvatiin
emot 100 år, aldenftund: han: med:dåden af¬
geck år 1266, hvilket dock är otroligt;
emedan han niåft för fin :déd hemkom i¬
från fin befvårliga. refa til Finland och Ta:
vaftland, den han ej i få högsålder förmårt
at göra, Det år icke eller en afgjord fak,
at hvar och en af deffa åtte-grenar lefvat i
70 år, och fätt fina Söner;;på:40:de ålders
året, hvilka de kunnat få emellan det 20:de
och 30:de året: Delsutan efter. urgammalt,
och af Herodoto- allaredan. vedertagit tätt
at råkna, det ock med förfarenheten infltåm¬
mer, böra åtminftone tiljas tre leder, uti
en Genealogifk åtte kådja , efter hvarannan,
på hvart 100:de år : och altlfå har BIRGER

| JARLS