OCR Output

F (6) Sr

2) At FOLKUNGARNA haft fina JARLA¬
Höfdinga-och Hertigdömen i O. Giöthland
och der bodt , hvilket ock tilförene af
Lagmannens FoLKONis CRASSI arfyegods år
bevift: och defsutan af K. SWERKER KoLS¬
sons, och defs Faders KoLrL JARLs Förfta¬
döme och artvegods i Kinna och Öfter¬
Görhlagd år bevisligt (y).

3) At få vida Forkxo FyrsyteR, i hed.
na verld, haft egendom hår i Riket, och
minga anfenliga fafta egendomar på årikilli¬
ga orter, emedan defs nårmafte af FOoLKuNn¬
GA-Slåkten ågt mångfaldiga arfvegods; 1å
följer deraf, at Han icke varit frimmande.

79

Den hittils af våra Sventika åtte-Skrifva¬
re upgifna FoLKunGIisKA Sliktens Genealo¬
gie befinnes icke vara til alla delar fanfår¬
dig: utan böra derföre rättas, hvarigenom:
åfven, i detta åmnet, erhålles en ny uplys¬
ning: De upföra FoLKoNnIS CRASSI afkom¬
mande tfåledes; ;

FoL¬

[SN

(y) Esginstchölds Mon. Upland, Tom, 2; pig.
47. 48. S |