OCR Output

2 (59) 3+

(o),- och hvilkom Konungen fatte dom i hån,
der (p), och iom tkulle fit Lagmansdéme
med Landfens Lag ftyra (q), valdes ingen
utlåndik man (r), eller någon af en utlåndik
Fader eller Farfader född, utan en af infödd
flikt, fom vil kånde Landets Lag och tilftånd,
och kunde fördenikull Allmogen nyttiger
vara; (s) Altlå följer af alt detta, arv FoLKo¬
NIS Crasst Fader, och Farfadren FoLrKo
FYLBYTER, FOLKuNGA-åttens Stamfader, va¬
rit infödd, och at följakteligen den fordom:
Sverige ryktbara FoLkunGiska Slåkten icke
varit fråmmande , utan infödd.

6. 6.

Äfvenvål” vittnar den gamla bibehållna
älkriften på Biålbo Klocka i O. Görhland,
fota InGrip Ulfva, BIRGER JARLS Moder,
ditfkånkt år 1240, hvilken klocka flera gån¬
gor blifvit omguten , at Biäålbo varit det
åldfla Re Förfla-Såte i: Ö. Götbland,
ifrån hedna verld (t). Deraf voro ågare
Bir¬

(0) Wåftmanl, Lag, 25. Cap; K. Magnus Ericsfons
Lag u Cap. : é

(p) Och K. Chriftoph. CR 41. CapeT+ M,. Balk;

(q) Håltinge Lag. T. M. Balk, I Cap, Ibm. .

(r) K. Chriftoph AA Kunga Balk. 4 Cap. 4 artie

(5) Ibm. T. M. Balk. r Cap.

t) Bitkop Rhyzelii Svio Goth. Munit, pag. 17.