OCR Output

Af detta donations- bref fluter man nu
altfå,

1) At Curia Eneby varit Lagmannen For¬
KONIS CrRAssI årfda egendom, efterflom han
gifvit den för fin fjäl til. Cloftret, NB, med
zilftådjelfe, uemligen med artvingarnas jak¬
ord och tilftånd , och det i kraft af Ö.
Göth. Lagens Kriftnu Balks XXIV. flock,
och Ärfd. Balk, XI flock: På det fitter och
med de vilkor var tillåtit, at bortgifva arfve¬
gods. Om Curia Eneby varit dels aflinge¬
egendom, har ForKo ej behöft med tilftåd¬
jelte bortgifva den famma : emedan det ftod i
gifvarens fria makt, at fkånka fådan egendom
ar bvem han: behagade , utan at dertil in¬
håmta arfvingarnas tilftådjelfe (n).

2) At få vida Curia Eneby var et arfve¬
gods, har Lagman Forko Crassus årft det
jamma efter fina Förfåder, och altfå hafva
dels Förfåder haft egendom i Sverige eller
Götha-Rike, och föjakteligen der varit boen:
de och infödda. ;

3) Ar få vida FoLko Crassus varit Lag¬
man, och til Lagman, fom fkulle Lag ikilja,
och

ec

(n) Jämför Uplands Lag. Kirk, Balks XIV. flock
och K. Chriftophers Lag Kirk. Balks 14 Cap.