OCR Output

(sr

4) At denna Lagman Forko varit For¬
Ko Crassus, fluter man ock deraf, efter¬
fom af ForKonis Crassi flågt ligger en
och annan begrafven i Vreta Clofter , fåfom
Dana Konung Macanus NILsson, och defs
Bröder RAGvALD och JoHaAn Dana K. NiL¬
sEs Söner (k)> fom voro Syfkonebarn med
FoLKONIS Crasst Fru INGERD, K. Knuts
Dotter: ty K. Knut och K. Nins Dana
Konungar voro Bröder (1), och famma K.
Nirs var MåG til K. Ineo, Vreta Clofters
Infriftare (m): hvadan ForKko Crassus if¬
ven utvalt fit begrafnings - ftålle i Vreta
Clofter, 1å vål fom hans Slikt, och derföre
FSA Curiam Eneby: för fin Själ, til Clo¬
ret i Vreta, fom år 1128, niåft för K. In¬
GEs död blef fliftadt , då Forko CRASssus,
fom vi nu nåmne får Lagman, och fom ir
1086 blef K. Knuts Måg, har ungefirligen
kunnat vara, vid fit 70:de ålders år. De af
en Slåkt hafva fordom måftedels valt fig et
och famma begrafnings ftåille, fålom SWERKE¬
RIANSKA Slåkten i Alwaftra Clofter, och E¬
RIKINSKA Slåkten i Warnhems Clofter,

Ds Af

Ck) Borenii Differt, de Coenob. Wret. p. 39. 42. jäm¬
Bifkop Rhyzelii Monafteriol. om Wreta Clo¬

er.
(1) Meffen. Scond. Hluftr, Tom. I p, 89.92. 93.
(m) Meffen. Scond. T. IL pg03