OCR Output

20 (56) +

med tilfllådjelfe, för fin Själ, til Vreta
Clofter , med alla tilbirigheter, bafve vi
ifrån ofs och våra arfvingar afbhåndt , och
Clofiret lagligen åfverantvardat (i).

Denna Lagman FoLrKo, fom hår omtalas,
menar man bevisligen :hafva varit FoLKo
1 Crassus, FoLKo FYLBYTERS Sonefon, hvil¬
| ket beftyrkes,
| 1) Af dels namn FoLKo. a
; 2) Af defs ort, Öfter - Göthland, der

FOLKUNGARNA haft i början fire tilhåll och
| egendomar, efter håfdelkrifvarnes intygande:
i | Dereft ock denna Curia Eneby , Lagman

|
|
I

NRA ROR RA RR Månaden RR RER

ForkKos gård legat, ”'nemligen i Kinds Hårad
och Öfter-Göthland.

3. Af det hundrade-tal, då denna Lagman
ForxKo lefvat , fom infaller med FOLKONIS
| Crasst Seculo ; ty förår 1200, då RA6vVALD
HI Pucur ikref detta donations-bref, och fedan
| Vreta Clofter "år 1128 blef ftiftadt, har in¬
| gen annan Forko af FOLKUNGARNA Varit til,

än Forxo Crassus ; Dana Konung Knuts
| Mig, fom långt för året 1200 blifvit död, få j
| | at om honom derfåre hår fåttes, fordoxs Lag¬

man,
4) Åt

—— > —

RF INRE SN RTR AR RNA oa Ar

| (i) PR Differt. de Ceenob. Wretenfi, in append,
I ' Pp: Or /